Darbų sauga

Pranešimai susiję su darbų sauga bene visad yra siunčiami į Valstybinę darbo inspekciją. UAB Firesta užsiima tokių pranešimų parengimu, paruošimu ir taisymu. Kas tai – pranešimai darbo inspekcijai ir kam jie svarbūs?

 • Pranešimas dėl juridinių ar fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį;
  Pranešimas apie statybos pradžios darbus, griovimo, remonto darbus, su asbestu susijusią veiklą bei potencialiai pavojingų įrenginių registravimas;
 • Pranešimas apie darbo tarybos sudarymą arba nesudarymą;
 • Pranešimas apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių arba pranešimas apie komandiruojamo užsienio valstybės darbuotojo funkcijų atlikimo vietą Lietuvoje;
 • Pranešimas apie avarijas ar incidentus, kurių metu į aplinką galėjo patekti biologinės medžiagos ir kurių metu galėjo užsikrėsti ir (arba) sunkiai susirgti žmonės. Taip pat ir pranešimai apie tokių pažeidimų pašalinimą.

Ateidami darbintis, darbuotojai turi žinoti, kad Jūsų įmonėje darbų sauga yra prioritetas. Jeigu atitikti visi reikalavimai ir paruoštos visos instrukcijos bei išsiųsti visi reikalingi dokumentai, tiek Jūsų įmonė dirbs sklandžiau, tiek Jūsų darbuotojai galės jaustis ramiai ir saugiai. UAB Firesta pasirūpins, kad visus klientus konsultuotų ir aptarnautų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, kuris žino kokie įstatymiškai privalomi, bei rekomenduotini darbų saugos pasirinkimai bei parūpins tinkamus darbų saugos pranešimus atitinkamoms institucijoms.

Mūsų buvimo vieta yra Vilnius. Vis dėlto tai tikrai nereiškia, kad dirbame tik Lietuvos sostinėje. Bendradarbiaujame ir su klientais iš kitų miestų, rūpinamės, kad visi, su mumis bendradarbiaujantys, galėtų ramiai bei užtikrintai vykdyti veiklą žinodami, kad iškilus kritinei situacijai jie bus apsirūpinę tinkama įrangą bei profesionaliai apmokyti su tokia situacija susidoroti. Svarbu, kad vykdydami ypatingą ar potencialiai pavojingą veiklą, apie tai būtumėte informavę visas atitikties institucijas. Tą padaryti vieniems yra be galo sunku, todėl pasitikėkite patikimu partneriu priešgaisrinės saugos klausimais ir mes padėsime paruošti reikiamus pranešimus.

Mes, geriau nei bet kas kitas, suprantame, kad pats brangiausias dalykas yra Jūsų saugumas. Nenurimsime ir nenustosime ieškoję sprendimų iki tol, kol Jūsų patalpose bus visiškai maksimalizuota priešgaisrinė sauga.

Turime žinias, patirtį, naujoves bei rinkos tendencijas sekantį kolektyvą, kuris gali patarti visais priešgaisrinės saugos klausimais. Surasime tinkamus sprendimus pagal Jūsų biudžetą, o įsigytas prekes aptarnausime ir ateityje.

Siekiame, kad klientai iškart pajustų, jog bendrauja ir bendradarbiauja su profesionalais, kurie savo srityje yra lyderiai bei tendencijų kūrėjai, o ne sekėjai ir mėgdžiotojai. Randame inovatyvius sprendimus, kurie suderina klasikinius ir savo vertę įrodžiusius priešgaisrinės saugos metodus su naujausia ir moderniausia gesinimo technika.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pranešimų į Valstybinę darbo inspekciją parengimas:

 • Pranešimas dėl juridinių ar fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį;
 • Pranešimas apie statybos pradžią;
 • Pranešimas apie su asbestu susijusią veiklą;
 • Pranešimas apie griovimo, remonto darbus;
 • Pranešimas apie darbo tarybos sudarymą arba nesudarymą;
 • Pranešimas apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių;
 • Pranešimas apie komandiruojamo užsienio valstybės darbuotojo funkcijų atlikimo vietą Lietuvoje;
 • Pranešimas apie avarijas ar incidentus, kurių metu į aplinką galėjo patekti biologinės medžiagos ir kurių metu galėjo užsikrėsti ir (arba) sunkiai susirgti žmonės.
 • Pranešimas apie nurodytų pažeidimų, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata, pašalinimą;
 • Potencialiai pavojingų įrenginių registravimas.

Įmonės dokumentai:

 • Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai išrinkimo organizavimas (direktoriaus įsakymas dėl susirinkimo sušaukimo, darbuotojų susirinkimo protokolas, darbuotojų atstovų funkcijų ir teisių sąrašo parengimas);
 • Dokumentai dėl atsakingų asmenų paskyrimo (potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrai, pavojingų darbų vadovai, atsakingi už elektros ūkį ir t.t.);
 • Padalinių vadovų teisių ir pareigų darbų saugos ir sveikatos srityje nustatymas. Padalinių vadovų atestavimas (mokymo programa, atestacinės komisijos sudarymas, atestavimo protokolo ir pažymėjimų parengimas), padalinių vadovų turimų to padalinio darbo vietų Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų kopijų bei jų sąrašų kontrolė;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos įmonės politikos bendrieji nuostatai;
 • Dokumentai dėl įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo, nuostatų rengimo;
 • Darbo tarybos rinkimų dokumentų rengimas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimas, komiteto nuostatų rengimas;
 • Profesinės rizikos vertinimo dokumentacija: indentifikavimo planas, darbuotojų sąrašai, rizikos kortelės (pagal patalpas ir profesijas);
 • Pareiginių nuostatų rengimas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (profesijoms, darbams, darbo priemonių naudojimui);
 • Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų, atsižvelgiant į jų vykdomą darbą, supažindinimas su šiuo metu galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos  norminiais teisės aktais;
 • Paruošiami: potencialiai pavojingų įrenginių sąrašas ir pavojingų darbų sąrašas, naudojamų įrenginių techninių pasų ir eksploatacijos instrukcijų kontrolė;
 • Neelektrotechninio personalo dirbančio su įvairiais elektros įrenginiais saugos ir sveikatos instrukcija;
 • Elektrosaugos bendroji instrukcija;
 • Ruošiami: Aktai, įsakymai, protokolai;
 • Įmonės darbo tvarkos taisyklės;
 • Civilinės saugos instrukcijos;
 • Saugos ir sveikatos ženklų parinkimas;
 • Pirmos pagalbos dokumentacija: vaistinėlių komplektacija, pirmos pagalbos suteikimo saugos ir sveikatos instrukcijos;
 • Neblaivumo prevencija;
 • Darbo sutartys, darbo pažymėjimai, jų registravimo žurnalai;
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai;
 • Darbuotojų sveikatos tikrinimo dokumentacija: grafikų sudarymas, privalomo sveikatos patikrinimo medicininių knygelių (F. 048/a) paruošimas;
 • Atostogų, darbo laiko grafikų sudarymas;
 • Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus apmokymo ir atestavimo dokumentai;
 • Kolektyvinės sutarties projekto rengimas;
 • Neformalių mokymų įmonės viduje (krovos darbų rankomis ir kt.) organizavimas;
 • Psichosocialiniai  rizikos veiksniai ir streso darbe vertinimo rekomendacijos;
 • Incidentų, nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ir iš darbo tyrimų, formų N-1 ir N-2 pildymas, pristatymas į Valstybinę darbo inspekciją ir SODRĄ, nelaimingų atsitikimų žurnalo pildymas;
 • Įmonės darbuotojų turimų pažymėjimų galiojimo kontrolė;
 • Darbdavio atstovavimas, tikrinant įmonę valstybinėms institucijoms (Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija), pranešimų į reikalavimus rengimas, pareikalavus šioms tarnyboms;
 • Konsultacijos darbo teisės klausimais;
 • Ruošiame Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinės kontrolės tyrimo protokolus;
 • Darbuotojų saugos ir  sveikatos specialistų kvalifikacija ir jų reikiamas skaičius įmonėse, organizacijose atitinkamai pagal ekonomines veiklos rūšis ir darbuotojų skaičių.

Priklausomai nuo įmonių veiklos, darbuotojų skaičiaus ir kt., gali būti reikalingi kiti šiame sąraše nenurodyti dokumentai.

Profesinės rizikos vertinimas:
 • Nustatome vietas, kuriose darbuotojai gali buti veikiami rizikos veiksnių;
 • Sudarome rizikos vertinimo objektu sąrašus;
 • Išanalizavus rizikos tyrimo rezultatus, atliekame rizikos nustatymą ir priimame sprendimus dėl rizikos priimtinumo ar nepriimtinumo;
 • Rengiame rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planus;
 • Rengiame įmonės valdymo dokumentaciją (įsakymus, protokolus).
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas:
 • Rengiame privalomus darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus;
 • dalyvaujame supažindinant ar instruktuojant darbuotojus su parengtais įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais;
 • konsultuojame įmonės vadovą, darbdavio įgaliotus asmenis darbuotojų saugai ir sveikatai, padalinių vadovus, darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai bei darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais:
  • darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo, darbo ir poilsio laiko nustatymo, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų rengimo klausimais;
  • projektuojant darbo vietas bei įsigyjant naujas darbo priemones, įsigyjant ir parenkant asmenines apsaugos priemones, pradedant naudoti naujas darbo vietas, darbo priemones, technologinius procesus, kolektyvines apsaugos priemones;
  • vertinant profesinę riziką.
 • analizuojame nelaimingų atsitikimų darbe bei incidentų aplinkybes bei priežastis ir siūlome darbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai ar įmonės vadovui prevencines priemones jiems išvengti;
 • teikiame pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo, saugome gamybines bei komercines paslaptis.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MŪSŲ PRIVALUMAI

 • Mes, geriau nei bet kas kitas, suprantame, kad pats brangiausias dalykas yra Jūsų saugumas. Nenurimsime ir nenustosime ieškoję sprendimų iki tol, kol Jūsų patalpose bus visiškai maksimalizuota priešgaisrinė sauga.
 • Turime žinias, patirtį, naujoves bei rinkos tendencijas sekantį kolektyvą, kuris gali patarti visais priešgaisrinės saugos klausimais. Surasime tinkamus sprendimus pagal Jūsų biudžetą, o įsigytas prekes aptarnausime ir ateityje.
 • Siekiame, kad klientai iškart pajustų, jog bendrauja ir bendradarbiauja su profesionalais, kurie savo srityje yra lyderiai bei tendencijų kūrėjai, o ne sekėjai ir mėgdžiotojai. Randame inovatyvius sprendimus, kurie suderina klasikinius ir savo vertę įrodžiusius priešgaisrinės saugos metodus su naujausia ir moderniausia gesinimo technika.